นายอับดุลรอแม วาเตะ
ประธานสภา
นายซาการียา ยีมะดีเยาะ
รองประธานสภา
นายซับรี จินตรา
เลขานุการประธานสภา
นายสุรศักดิ์ แสงสุวัน
สมาชิกหมู่ที่ 1
นายจริน บุญชัย
สมาชิกหมู่ที่ 1
นายต่วนซัน นิเซะ
สมาชิกหมู่ที่ 2
นายอับดุลรอแม วาเตะ
สมาชิกหมู่ที่ 2
นายสุธี ช่องชะนิล
สมาชิกหมู่ที่ 3
นายประสาท กาญจนรัตน์
สมาชิกหมู่ที่ 3
นายประสิทธิ์ จัลวรรณา
สมาชิกหมู่ที่ 4
นายภูวนาท สุวรรณมณี
สมาชิกหมู่ที่ 4
นายลอมลี กีละ
สมาชิกหมู่ที่ 5
นายมะยูโซ๊ะ แดวอสนุง
สมาชิกหมู่ที่ 5
นายถวิล เขาทอง
สมาชิกหมู่ที่ 6
นายทวีฤทธิ์ พรหมฤทธิ์
สมาชิกหมู่ที่ 6
นายมูฮามัดยุ มะลี
สมาชิกหมู่ที่ 7
นายซับรี จินตรา
สมาชิกหมู่ที่ 7
นายสะมะแอ สือรี
สมาชิกหมู่ที่ 8
นายซาการียะ ยีมะดีเยาะ
สมาชิกหมู่ที่ 8
นายเขียว อ่องหลี
สมาชิกหมู่ที่ 9
นางสโรชา บุญพรหม
สมาชิกหมู่ที่ 9
นายมูหามะเซ็ง ยูโซ๊ะ
สมาชิกหมู่ที่ 10
-
-
นางเจ๊ะพารีด๊ะ สะมะแอ
สมาชิกหมู่ที่ 11
นายมะแอ และหะ
สมาชิกหมู่ที่ 11