นายพล หนูทอง
นายก อบต.บาละ
โทรศัพท์ : 088-3992109
นายสมนึก ดวงมณี
รองนายก อบต.บาละ
โทรศัพท์ : 088-3992985
นายกรี มะลี
รองนายก อบต.บาละ
โทรศัพท์ : 098-0152148
นายอับดุลรอฮะ กามะ
เลขานุการนายก อบต.บาละ
โทรศัพท์ : 098-6755916
นายอิสมาน มณีหิยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
โทรศัพท์ : 093-5806888