นายอิสมาน มณีหิยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
โทรศัพท์ : 093-5806888