สำนักปลัด
นายอิสมาน มณีหิยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
นายอิสมาน มณีหิยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางจิระวรรณ ดาวกระจาย
นักประชาสัมพันธ์
นายเชาว์ อำพันทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัตติกาล รัตนเสถียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายศักราช หนูแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสมปอง ดาวกระจาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายตูแวอาหามะ ยือแร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางพนิดา ทองแก้ว
คนครัว
นายธนากรณ์ หมวดสิงห์
พนักงานขับรถยนต์
นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณราช
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์ กิ้มนุ่น
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวซากีย๊ะ วาเตะ
คนงานทั่วไป
นางสาวเกษรา นวลนิล
คนงาน
นายซอลีฮิม วาเตะ
คนงาน
นางสาวไปรมา บุญเย็น
คนงาน
นางสาวสุไฮนี มะลี
คนงาน