สำนักปลัด
นายอิสมาน มณีหิยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
นายอิสมาน มณีหิยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นางจิระวรรณ ดาวกระจาย
นักประชาสัมพันธ์
นายเชาว์ อำพันทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกฤษณา สุดภัย
นิติกร
นายสมปอง ดาวกระจาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายศักราช หนูแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวรัตติกาล รัตนเสถียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวนิตยา เพชรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายตูแวอาหามะ ยือแร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายธนากรณ์ หมวดสิงห์
พนักงานขับรถยนต์
นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณราช
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวพนิดา ภักดี
คนครัว
นางสาวซากีย๊ะ วาเตะ
คนงานทั่วไป
นางสาวไปรมา บุญเย็น
คนงาน
นางสาวเกษรา นวลนิล
คนงาน
นายซอลีฮิม วาเตะ
คนงาน
นางสาวสุไฮนี มะลี
คนงาน