กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนูรือมา ลายามุง
รักษาราการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวมนัญญา ทองวิเศษ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางเฉลิมรัตน์ ทองวิเชียร
นักวิชาการพัสดุ
นางสาววริศรา ชูธง
ผู้ช่วยเจ้าพนังานจัดเก็บรายได้
นางสาวมารีแย ยะโกะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุทธินันท์ ตั่นสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑาภรณ์ สมใจ
คนงานทั่วไป
นายมะรอวี มะอีซอ
คนงาน
นางสาววราภรณ์ หนูดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรมย์รวินท์ จัลวรรณา
คนงาน