กองช่าง
นายกฤษฎา ทองวิเศษ
ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายอภิเชษฐ์ บุญปาน
นายช่างโยธา
นายวัชรพงค์ คงสำเร็จ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวอังคนาง สุพรรณพงศ์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายอนัน แซะอาหลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปราโมทย์ จันทร์แก้ว
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายจำรูญ ไชยวรรณ
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวยารอด๊ะ ดาระแม
จ้างเหมาบริการ
นายเกศกมล เกตุแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า