กองการศึกษาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอามีเนาะ ยามา
ครู คศ.2
นางสาวมุรณี ยามา
ครู คศ.2
นางสาววิภาวรรณ ทองกุ้ง
ครู คศ.1
นางสาวรัตนาภรณ์ ณ เทพา
ครู คศ.1
นางสาวรจเรศ สองเพชรแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางขวัญใจ พรมขอสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวคอปือเสาะ โต๊ะเจะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรจนา รัตนมงคล
คนงานทั่วไป
นางสาวนูรียะห์ รอยิง
คนงานทั่วไป
นางสาวปาสีย๊ะ ลาเต๊ะ
คนงานทั่วไป
นางสาวนูรุลฮีดายะห์ สารง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิรอฮานา มูซอ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฟาตีเม๊าะ เจ๊ะแต
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณา ยามา
คนงานทั่วไป
นางสาวชาทินี อำพันทอง
คนงาน
นายอับดุลเลาะ สามะ
นักการภารโรง