กองสวัสดิการสังคม
นางสาวนูรือมา ลายามุง
ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
นางสาวฟาอีสะ โดะสะนิ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชทิยา ตะเคียนทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางสาวพาดีละห์ อาหวัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายมะสุกรี ยาลอ
คนงานทั่วไป
นางสาวซูนีรา สาเหมาะ
คนงาน
นางสาวอาริษา แววสว่าง
จ้างเหมาบริการ