กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวนูรือมา ลายามุง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวฟาฎีมะฮ์ บินอูมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายบือราเฮง สะอิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวปารีดะห์ มะลี
คนงาน
นายพงศธร หะริตา
คนงาน
นายรุสลัน กาซอ
คนงาน
นายซารีฟ เจะแว
คนงานประจำรถขยะ
นายอรุณ สุนสุข
จ้างเหมาบริการ
นายนพดล กาญจนมณี
จ้างเหมาบริการ
นายศุภวัฒน์ พรหมเพ็ชร
จ้างเหมาบริการ
นายมูฮำหมัด วาเซ็ง
จ้างเหมาบริการ
นางสาวปิยนุช นวลนิล
จ้างเหมาบริการ