วิสัยทัศน์
                        " สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน "

พันธกิจ
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน มีความสะอาดน่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืน
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ทุกระดับ และบริหารงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 • สร้างระบบคมนาคมให้มีความสะดวก จัดระบบสาธารณูปโภค มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ทั่วถึง
 • จัดสภาพแวดล้อมที่ดี รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
 • ประชาชนได้รับการศึกษาดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางศาสนา รักษาประเพณีวัฒนธรรม
 • ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
 • ประชาชนมีสุขภาพดี มีการออกกำลังกาย มีการแข่งขันกีฬาทุกกลุ่ม เพศ วัย
 • ให้มีความสะดวกสบายแก่ผู้มารับบริการงาน อบต.